Yeterlilik Sınavı (Kuran kursu Öğretici )Soruları 2 (diyanet)

UR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
7
21.
Hadis kitaplarının “enbiya, iman, tevhid, cen
-
net, cehennem, kader, kıyamet” gibi bölümleri
en çok
hangi ilim dalıyla ilgilidir?
A) Tarih
B) Tefsir
C) Akaid
D) Fıkıh
22.
“Her kim mümin olarak iyi işler yaparsa, artık
o, ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesin
-
den korkar.” ayet-i kerimesinden hareketle
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
İyi işler yapana mümin denir.
B)
Amelin geçerliliği imana bağlıdır.
C)
İman ile günah yan yana bulunmaz.
D)
Hakkı çiğnenen kişi mümin değildir.
23.
“Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman
‘Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz
şeyleri inkâr ettik’ derler. Fakat azabımızı gör
-
dükleri zaman imanları kendilerine fayda ver
-
meyecektir. Allah’ın kulları hakkında sürege
-
len kanunu budur. İşte kâfirler burada hüsrana
uğramışlardır.” ayeti kerimesinde sözü edilen
imanın geçersiz olma nedeni nedir?
A)
Şirkten önce yapılması
B)
Hür bir iradeyle yapılması
C)
Ümit kesme (ye’s) durumunda gerçekleşmesi
D)
Korku ve ümit arasındaki dengeyi sağlayama
-
ması
24.
Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesine ve ondan
hoşnut olmasına, onu insana emretmesine
teşrîî irade denir.
Buna göre hangisi teşrîî irade ile ilgilidir?
A)
Adalet ilkesi
B)
Terazinin hareketi
C)
Rüzgârın ölçülü esmesi
D)
Yıldızların hep aynı yörüngede hareket etmesi
25.
Allah’ın varlığını ispatta “fıtrat delili”ne temel
teşkil eden olgu hangisidir?
A)
Sonradan olanların faniliği
B)
Kainatın yaratılışındaki ahenk
C)
Doğuştan gelen inanma yeteneği
D)
Yaratılmışların başkasına muhtaçlığı
26.
I- et-Tevvâb
II- el-Hâlık
III- el-Gafûr
IV- el-Mümît
V- el-Musavvir
Allah Teâlâ’nın yukarıdaki isimlerinden hangi
-
leri yalnızca insanları ilgilendirmekte, tecellile
-
ri yalnız insanlara dönük olmaktadır?
A) I - III
B) I - III - IV
C) II - IV
D) II - III - V
27.
“Şunu iyi bilin ki, üzerinizde bekçiler, değerli
yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı
bilirler.” anlamındaki ayet-i kerimede bekçi ve
yazıcı olarak sözü edilenler kimlerdir?
A) Hamele-i Arş
B) Münker ve Nekir
C) Rıdvan ve Mâlik
D) Kirâmen Kâtibîn
28.
Aşağıdakilerden hangisi akâid ilminde kutsal
kitaplar için kullanılan bir kavram
değildir
?
A) Semâvî kitaplar
B) İlâhî kitaplar
C) Hurûfî kitaplar
D) Münzel kitaplar
29.
Kutsal kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır
?
A)
Kur’an bize tevatür yoluyla gelmiştir.
B)
Zebur, İncil’i tamamlamak üzere gönderilmiştir.
C)
Kur’an önceki kitapları tasdik ettiği gibi bazı
hükümlerini de ortadan kaldırmıştır.
D)
Bugün için elimizde Hz. İbrahim’in sahifelerin
-
den hiçbir şey kalmamıştır.
8
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
30.
Hz. İsa’nın çamurdan kuş yapıp ona üflediği
zaman Allah’ın izniyle kuşun canlanması ve
uçması gibi olayları niteleyen
en uygun
kav
-
ram hangisidir?
A) Mucize
B) Meûnet
C) Keramet
D) İlham
31.
“Biz kıyamet günü adalet terazileri kurarız.
Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edil
-
mez.” ayetinde bahsedilen adalet terazisinin
adı nedir?
A) Sırat
B) A’raf
C) Mizan
D) Saîr
32.
“Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadı
-
ğımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi tüketip bitiren
ancak ve ancak zamandır.” ayet-i kerimesin
-
de aktarılan sözün sahipleri hangisini inkar
etmektedir?
A) Rızık
B) Ahiret
C) Tenasüh
D) Ecel
33.
İnsan hayatı ve canlılar için belirlenmiş süreyi
ve bu sürenin sonunu ifade eden kavram
hangisidir?
A) Ecel
B) Berzah
C) Kaza
D) Kıyamet
34.
Aşağıdakilerden hangisi cennette
yer almaz
?
A)
Bal ırmakları
B)
Halis ipekten elbiseler
C)
Gölgeler altında tahtlar
D)
Zakkum ağacının meyveleri
35.
“İş konusunda onlarla müşavere et. Kararını
verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven.
Çünkü Allah kendine dayanıp güvenenleri
sever.”
Aşağıdakilerden hangisi ayeti kerimede doğ
-
rudan tavsiye edilen bir husustur?
A) İnfak
B) İffet
C) Tevekkül
D) Terviye
36.
Dünyanın gidişatının planlı olmadığını, meçhul
bir geleceğe doğru sürüklendiğimizi, bu gidi
-
şatta Yüce Allah’ın bilgisinin ve takdir yetki
-
sinin bulunmadığını ileri süren kişinin inanç
problemi
en çok
hangi konudadır?
A) Melekler
B) Kaza ve kader
C) Ruh
D) Ölüm
37.
I- Seyyidülmelâike
II- Rûhulkudüs
III- Melekülmevt
IV- Rûhulemin
Yukarıdakilerden hangileri Cebrail’in isimlerin
-
dendir?
A) I - II - III - IV
B) II - III
C) II - III - IV
D) I - II - IV
38.
Aşağıdakilerin hangisinde ahiret hâlleri dışın
-
da bir husus yer almaktadır?
A)
Haşir - Havuz - Mizan
B)
Hesap ve Sual - Sırat - A’raf
C)
Ba’s - Haşir - Ölüm - Hesap ve Sual
D)
Ba’s - Haşir - Amel defterlerinin dağıtılması -
Havuz
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
9
39.
Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları
-
nı ifade eden sıfat hangisidir?
A) Fetanet
B) Sıdk
C) İsmet
D) Emanet
40.
“Ehl-i kıbleden olup da günah işleyen kimseyi
bundan dolayı tekfir etmeme” prensibi için aşa
-
ğıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?
A)
Ateistlerin mümin kabul edilmesi
B)
Kıblenin dinî bir şiar sayılmaması
C)
Büyük günah işleyenin mümin kabul edilmesi
D)
Baskı altında din değiştirenin mümin sayılma
-
ması
41.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi sadece hakiki
kirliliği ifade etmektedir?
A) Hades
B) Habâis
C) Rics
D) Necaset
42.
Aşağıda verilenlerden hangisi abdesti bozan
durumlardan biridir?
A)
Namazda uyuklamak
B)
Ağız dolusu kusmak
C)
Tırnak kesmek
D)
Ağlamak
43.
Hanefilere göre, hayız-nifas hâlindeki kadın
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru
-
dur?
A)
Namaz kılar ve oruç tutabilir.
B)
Dua niyetiyle de olsa Fatiha okuyamaz.
C)
Oruçlarını değil, namazlarını kaza eder.
D)
Cezayı gerektirmekle birlikte tavafı geçerlidir.
44.
Hanefi mezhebine göre, gusül ile ilgili aşağı
-
daki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
Diş dolgusu, kaplama ve izalesi güç boyalar
gusle mani değildir.
B)
Ağır kaldırma sebebiyle meni gelmesi guslü
gerektirir.
C)
Guslü gerektiren hâller, necasetten tahâret
konusu içerisinde ele alınır.
D)
Gusle niyet etmek vaciptir.
45.
Aşağıdakilerden hangisi revâtib sünnetlerden
biridir?
A) Teheccüt namazı
B) Kuşluk namazı
C) Terâvih namazı
D) Evvabin namazı
46.
Aşağıdaki durumların hangisinde sehiv secde
-
si
gerekmez
?
A)
Fatiha’dan önce yanlışlıkla bir sure okunması
B)
Ka’de-i ûlânın/birinci oturuşun terk edilmesi
C)
1. ve 2. rekatta zammı surenin terkedilmesi
D)
Rükû tesbihatının terkedilmesi
47.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır
?
A)
Sübha: Sübhâne rabbiye’l-azîm
B)
Tesmî‘: Semiallahü limen hamideh
C)
Tahmîd: Allahümmerabbenâ leke’l-hamd
D)
Teavvüz: Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm
48.
Hanefilere göre aşağıdakilerin hangisinde
zekât gerekir?
A)
Rehin olarak verilen malda
B)
Borca karşılık tutulan malda
C)
Henüz kabzedilmemiş mehirde
D)
Satın alınıp da teslim alınmamış malda

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..