İSLAMA GÖRE MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

İslam dininde meleklerin özellikleri nelerdir?İslama göre melek nedir?İslam inancında Meleklerin özellikleri ve vazifeleri nelerdir?

İslam dininde İmanın şartlarından biriside Meleklere inanmaktır.Şöyleki melekler gözle görülemeyen latif varlıklardır.Ancak islam dini görülmesede gaybi olarak onların varlığına inanmayı imanın bir gerekliliği kılmıştır.Meleklerden bazıları yeryüzünde bazıları da arşta vazifelidir.Sayılarını ancak yüce yaradan bilir. Bir insan vücudunda vazifeli 384 melek vardır.Ayrıca insanın iyi ve kötü yaptığı amelleri yazan kiramen katibin melekleri vardır.Bu meleklerden dört tanesi ki,cebrail (a.s.)Mikail (a.s.)İsrafil A.s. Ve Azrail a.s. bütün meleklerin üstünü ve Peygamberleridir.

Cebrail a.s. :Allah C.c. ile Peygamberleri arasındaki vahiy memurudur.Yani Allahın emir ve ayetlerini Peygamberlerine bildirmekle görevli melektir.

Mikail a.s.:Tabiat olaylarından sorumlu melektir.Mesela yağmur yağması,bitkilerin yeşermesi,ve hububatın meydana gelmesiyle görevlidir.

İsrafil a.s.:Surun üfürülmesi ,kıyamet gününün meydana gelmesi ve insanların kabirlerinden tekrar dirilmesi hususunda vazifeli melektir.

Azrail a.s. ise,:Öleceklerin ruhlarını kabzetmesi hususunda vazifeli melektir.

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ:

1. Melekler nurdan yaratılmış olup diledikleri şekle girebilen yemek ,içmek erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi insana ait fiillerden ve özelliklerden arınmış, nüranî ve ruhanî varlıklardır.

Ayet "...O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler" (el-Enbiya 21/19-20),
Ayet: "Onlar rahmanın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir" (ez-Zuhruf 43/19).

2. Melekler Allah'a isyan etmezler, Allah'ın emrinden çıkmazlar, asla günah işlemezler hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar.

Ayet; "Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar" (en-Nahl 16/50).

3. Melekler, son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır;
aAyeti kerime: "Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir" (el-Fatır 35/1).

İslamî kaynaklarda meleklerin kanatları olduğu bildirilmekle birlikte bu kanatların mahiyeti konusunda bir şey söylemek mümkün değildir. Meleklerin nüranî varlıklar olduğu göz önünde tutulursa, bunları kuş veya uçak kanatları gibi maddî nitelemelere konu etmenin doğru olmayacağı ortadadır. Kanatların mahiyetini ancak Allah ve melekleri gören peygamberler bilebilirler. Meleklerin kanatları onların süretini, kanatlarının fazlalığı onların güç ve sürat yönünden derecelerini, Allah katındaki değerlerini gösterdiği şeklinde anlaşılabilir.

4. Melekler Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler. Cebrail (a.s) Hz. Peygamber’e ashapdan Dihye şeklinde görünmüş, bazan kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde gelmiştir. Yine Cebrail (a.s), Hz. Meryem'e bir insan şeklinde görünmüş (Meryem 19/16-17), meleklerden bir grup, Hz. İbrahim'e bir oğlu olacağı müjdesini getiren insanlar şeklinde gel­miş, o da onları misafir zannederek kendilerine yemek hazırlamış, fakat yemediklerini görünce korkmuş, sonra da melek olduklarını anlamıştır (Hud 11/69-70). Bu ayetten meleklerin yiyip içmedikleri sonucu da çıkmaktadır.

5. Melekler gözle görünmezler. Onların görünmeyişleri, yok olduklarından değil, insan gözünün onları görebilecek kabiliyet ve kapasitede yaratılmamış olmasındandır. Melekler peygamberler tarafından aslî şekilleriyle görülmüşler­dir. Asıl şekillerinden çıkıp bir başka maddî şekle, mesela insan şekline girmeleri durumunda diğer insanlarca da görülmeleri mümkün olur. Cibril hadisi diye bilinen, iman, İslam ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı hadiste belirtildiği gibi, Cebrail ashap tarafından insan şeklinde görülmüştür (bk. Buharî, "İman", 37; Müslim, "İman", l; Ebu Davud, "Sünnet", 15).

6. Gaybı ancak Allah bildiğinden melekler de gaybı bilemezler. Eğer Allah tarafından kendilerine gayba dair bir bilgi verilmiş ise, ancak o kadarını bilebilirler. Kur'an'da ifade edildiğine göre Allah, Hz. Adem'e varlıkların isimlerini öğretmiş, sonra da isimlerin verildiği varlıkları meleklere göstererek, bunların isimlerini haber vermelerini onlardan istemiş, bunun üzerine melekler "Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan sensin" demişlerdir. Bunun üzerine de Cenab-ı Hak Hz. Adem'in, varlıkların isimlerini haber vermesini emretmiş, o da söyleyiverince şöyle seslenmiştir:Ayeti kerime;

"Size demedim mi ki, göklerin ve yerin, gaybını şüphesiz ben bilirim. Neyi açıklarsanız neyi de gizlemişseniz ben bilirim" (el-Bakara 2/31-33).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..