Hz.Yusuf (A.S) 'ın Nesebi

Yusuf Peygamberin Nesebi

Yusuf peygamberi anlamak için onun Kuran’da anlatılan ne­sebini de bilmek lazımdır. Çünkü o, İbrahim (a) gibi bir peygambe­rin soyundan gelen ve bu soyda kesintisiz olarak dedesi İshak (a) ve babası Yakup’un (a) da resul ol­duğu bir sülaleye sahip olan, bu veçhesiyle nevi şahsına münhasır bir resuldür.
Hz. Yusuf’un atası Hz. İbrahim, biri cariyesi Hacer, diğeri ka­rısı Sara'dan olma iki evlat sahibi idi. İsmail (a) Kabe’nin bulunduğu Hi­caz bölgesinde yerleşti ve Arapla­rın atası oldu. İbrahim’in cariyesi Hacer’den doğan İsmail’den son­ra; karısı Sara’dan doğan ikinci Oğ­lu İshak için, Kuran’da şöyle bilgi verilmektedir:“Ayakta durmakta olan karısı güldü. Biz de ona Ishak’ı müjdele­dik. Ishak’ın ardından da Yakup’u.” (11/71)
İshak’a (a) İbranicide “gülü­yor” manasına “Yashak’ denil­mektedir. Bunun nedeni, melek)er annesine İshak’ı müjdeledikleri za­man, doğurma devresini aşmış olan annesi “Sara'nın, bu habere gülmüş olmasıydı. Işte bu gülme­den dolayı Ishak’a (a) “Yashak” is­mi verilmiştir. İshak’dan sonra onun oğlu Yakup (a) resul olarak seçilir.“Kuvvetli ve basiretli kulları­mız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an.” (38/45)
Tarihi kaynaklar Hz. Yakup'un babası Ishak’ın vefatından sonra onun yerine geçtiği ve daha sonra peygamber olduğunu ve babasının yurdu olan Ken’an yöresinde ika­met ettiğini anlatırlar.
Yakub peygamberin lakabı İsrail’di. Kur’an-ı Kerim’de bu husu­sa şöyle değinilir:“Tevrat indirilmeden önce Isra­il’in kedilerine haram kıldığının dışında bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi.” (3/93)
Bundan dolayı Yakub peygam­berden sonra, onun nesli “Israilo­ğulları” adıyla anılır olmuştur. Ya­kub’dan sonra Israiloğulları olarak ünlenen Yahudiler’in, silsile olarak İbrahim soyundan geldiklerini görmekteyiz. Bununla birlikte İb­rahim’in aynı zamanda Mekke ahalisinin ilk atası olduğu, Ka­be’nin bulunduğu Mekke’de yer­leştiği, İsmail (a) yoluyla bu silsile­nin devam ettiğini görüyoruz.
Esasen Kuran’ın iniş sürecinde Mekke’de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’e vahyin inişini kıskanmalarının bir sebebi de Pey­gamberimizin, İsmail (a) soyundan bir resul olmasındandır. Tevrat’ta vasfını işittikleri peygamber, Arap­lar arasından gelince “bu, Israilo­ğulların’dan değil, İsmail evladın­dandır” diye içlerine işlemiş olan ırkçılıktan dolayı resulü inkar etti­ler.
Böylece Allah, Yusuf kıssasıyla, Yahudi ve Arapların, kıssa hakkın­daki Tevrat’tan ve diğer rivayetler­den edindikleri yanlış inançlarını. düzetmekte ve hem de Israiloğul­ları ve Arapların menşei hakkında doğru bilgileri, Yusuf kıssası ile onlara bildirmekteydi.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..