Enfal Suresinin Faziletleri

Enfal suresinin fazileti

Enfal suresinin sebbebi nüzülü;Bedir harbinin ganimetlerinde ve bu ganimetlerin paylaşımında Müslümanlar arasında anlaşmazlık olmuş, onların nasıl taksim olunacağını, bu hususta hüküm vereceklerin Muhacirler mi, yoksa ensar mı, yoksa hepsi mi olduğu Rasûlullah’a (s.a.v.) sorulmuştu. Bu sorular üzerine bu yüce sure nazil oldu. Nüzul sebebinin ayrıntılarında bazı farklı görüşler varsa da, esas itibariyle Bedir harbi sırasında ve ganimet meselesi sebebiyle nazil olduğunda ihtilaf yoktur. Binaenaleyh sure bütünüyle Medenî’dir, yani Medine’de nazil olmuştur. [Bkz. Ebu Davud, Neseî, İbn Hibbân, Hâkim, İbn Abbas’tan (r.anhuma) rivayet]

Ayetleri 76, kelimeleri 1231, harfleri 5294’tür.

“Enfâl” kelimesi nefl’in cem’isidir. Aslında “nefl” ve “nâfile”, bir esas üzere ziyade (fazlalık) olan şey demektir.

Namaz, zekât, oruç, hac ve sair ibadetlerde aslolan farzlardır. Farzların üzerine ziyade bulunanlara nâfile denildiği gibi, cihad’da da asıl gaye i’lâ-yi kelimetullah ve asıl sevap olan ahiretteki ecirdir, mükafattır. Bunun üzerine ziyade olan ve ilave olarak elde edilen ganimete yani allah’ın fazl u ihsânına da “nefel” denilmiştir. [Bkz. Mecmûatün mine’t-Tefâsîr / Beyzâvî, Şeyhzâde]

Bundan başka bir gaziye, ganimetteki payından fazla olarak mesela, “şu sipere ilk girene şu verilecektir” gibi tenfil yoluyla verilmesi şart koşulan mala da “nefel” denilir.

Keza denilmiştir ki, burada “enfâl”den maksat, umumi manada ganimetler değil, doğrudan doğruya “humus”tur… Yani Allah ve Rasûlü adına alınan beşte birdir.

Ayrıca “enfâl”in, müşriklerden savaşsız olarak çıkıp Müslümanların eline geçen “feyi’” olduğu da söylenmiştir. [Elmalı’lı, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Kitabevi, İstanbul, 1971, 4, 2364; Çantay, Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, 1, 253 vd. Ayrıca bkz. Esbâbu Nüzûl; Bursevî, Tefsiru Rûhu’l-Beyan, ilgili sure tefsirleri]

***

Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:

“Enfâl ve Tevbe surelerini okumaya devam eden kimseye (kıyamet gününde) şefaatçi olurum. Ve o kimse münafıklıktan uzak olur. Bu sureleri okuyan kimseye, münafık erkek ve münafık kadınların sayısı kadar ecir verilir. Arş’ı yüklenen melekler, o kişi ölünceye kadar onun için istiğfar ederler.” [Ebussuûd Efendi, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâyi’l–Kitâbi’l-Kerîm (Ebussuûd Tefsiri), 4, 37]

Başka bir hadiste de, “Her kim Tevbe suresinin son iki (128 ve 129’uncu) ayetini okumaya devam ederse, enkaz altında kalarak, boğularak, yanarak ve demir darbesiyle ölmez.” buyrulmuştur. [ez-Zebîdî (1145/1732 – 1205/1791), İthâfu’s-Sâdati’l-Muttakîn fî Şerhi İhyâi Ulûmiddîn, 187]

Enfâl suresinin esrarı hakkında gelen bazı nakiller

· Bu mübarek sure hapisten, iftira ve musibetten kurtulmak için yedi kere okunur.

· Katı kalpli kişilerin kendisine yapılan nasihati dinlemeleri için, ekmeğin üzerine Enfâl suresinin 2’nci ayetini mürekepsiz bir kalemle sanki yazar gibi kalemi hareket ettirir ve o kişinin yemesi sağlanırsa, bi-iznillah tesiri görülür.

· Haksızlığa uğrayıp da haklı olan davayı kazanmak için Enfâl suresinin 7’nci ayeti 950 kere tekrarlanır.

· Her kim ramazân-ı şerifin ilk cuma günü öğle ile ikindi arasında, ipek veya yünden yapılmış sarı yahut yeşil bir bez parçasına Enfâl suresinin 62-63’üncü ayetlerini yazar ve üzerinde taşırsa, şeytanların ve fesatçıların şerrinden bi-iznillah korunur. Ayrıca aralarına kin, nefret ve dargınlık girmiş baba-oğul, iki kardeş veya yakınların aralarının düzelmesi için şu reçete uygulanır: Enfâl suresinin 62-63. ayetlerini temiz bir kağıda yazıp, zemzem olan bir kabın içerisinde bir miktar bekletildikten sonra bu kişilerin içmesi sağlanır. Şifa Allah’tan…

· Rûhî bunalımı hafifletmek, işleri kolaylaştırmak ve sebebi bilinmeyen sıkıntılardan kurtulmak için başvurulması gereken tesirli bir manevi reçetedir. Her kim Enfal suresinin 66’ncı ayetini farz namazların sonunda olmak üzere ve bir cuma gününün ikindi vaktinden başlayarak aralıksız bir hafta müddetle okumaya devam ederse, hafta sonunda üzerindeki manevi sıkıntının hafiflediğini yakinen hissecektir. Allah Teala o kimseye her hususta kolaylık ihsan edecektir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..