İslam Nedir?

İslam nedir?İslam neyi ifade eder?İslamın anlamı nedir?

İnsanoğlu eşrefi mahlukat yani yeryüzünün en değerli varlığıdır. yeryüzündeki her şey ona hizmet için yaratılmıştır. İlk insan ve ilk peygamber
Hz. Âdem’dir. Allah, Hz. Âdem’i ve eşi Hz. Havva’yı aynı özden yaratmıştır. Hz. Âdem’e, varlığa isim verme ve kavram üretme yeteneği verilmiştir. İnsan, diğer varlıklardan aklını kullanma ve yorum yapma becerisiyle ayrılır.
İnsan toplumsal bir varlık olduğu için toplumu meydana getiren bireyler arası ilişkiler zorunludur. Bu nedenle farklı karakter yapılarına sahip olan fertler; bir araya gelme, toplanma, ayrılma ve anlaşmazlık kaynağı
olabilirler. Bu sebeple toplumsal birliği sağlama ve
aradaki anlaşmazlıkları çözmede ortak kurallar etrafında toplanmaya ihtiyaç duyulur. İşte Allah tarafından bildirilen bu ortak kurallar bütününe din denir. Din, insanın sadece Allah’la değil, aynı zamanda hem diğer insanlarla hem de diğer varlıklarla ilişkilerini düzenlemek üzere gönderilmiş değerler bütünüdür.
Din, sosyal boyutu olan, toplumu birleştiren ve bütünleştiren bir kurumdur. Geniş halk kitlelerinin ortak değeridir.
Farklılıklarla birlikte barış içinde yaşama, özveride
bulunma, sosyal dayanışma ve paylaşma ahlakının pekişmesine büyük katkı sağlar. Dinî duygular, manevi ve ahlaki açıdan insanları iyileştirmede önemli bir eğitim aracıdır. Zira hayatın acı ve ıstırapları, ancak güçlü inanç sayesinde atlatılabilir. Bu bakımdan din, hayata disiplin katan bir olgudur. İnsan yaşadığı hayatı, güçlü bir inançla anlamlı hâle getirebilir.

Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar gönderilen ilahî dinlerin ortak adı “İslam”dır. Bütün
hak dinler Allah tarafından gönderilmiş ve bozulmadıkları sürece yürürlükte kalmışlardır. Tüm ilahî dinlerde inanç, ibadet esasları ve ahlak ilkeleri aynıdır.

İnsanlığın rehberleri olan bütün peygamberler, insanları, aynı inanç esaslarına davet etmişler ve onlara, Allah’a karşı sorumluluklarını hatırlatmışlardır.
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen peygamberlerin öğrettiği dinlerin, gönderildikleri dö-
nemde özü bir olmasına rağmen, sonradan değişik sebeplerle ve mensuplarınca asılları bozulmuştur. Herhangi bir peygamberle birlikte gönderilen bir dinin aslı bozuldukça Allah, doğrusunu öğretmeleri için yeni bir peygamber göndermiştir.

Kur’an-ı Kerim’de insanoğlu için din olarak İslam’ın seçildiği şöyle ifade edilmektedir: “Allah katında
tek din İslam’dır.” (Âl-i İmran suresi, 19. ayet.)
Allah’ın insanlar için seçtiği dine İslam adını verdiği şöyle belirtilmektedir: “Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam’dan razı oldum.” (Mâide suresi,3. ayet.)10

Hz. Muhammed (s.a.v.), bu peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığıyla gönderdiği dine “İslam” adını vermiştir.
Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberlerin
Allah’tan alıp insanlara ilettikleri dine hak din diyoruz.
Bu açıdan İslam, hak dinin genel adıdır.
Hak din, başlangıçtan Hz. Muhammed’e kadar,
iman esasları ve ahlak ilkeleri bakımından aynı
kalmış; ibadet şekilleri ve sosyal hayatla ilgili
kurallar bakımından ise zaman zaman birtakım
değişikliklere uğramıştır. Din koyucusu olan Allah
tarafından yapılan bu değişiklikler, birey ve toplumların ihtiyaçları ve kültür düzeyleriyle paralel
olmuştur. Böylece hak din, en mükemmel şekliyle
Hz. Muhammed’in bildirimiyle bize kadar ulaş-
mıştır. Bu bildirimin özel adı İslam’dır, kitabı da
Kur’an-ı Kerim’dir.Kuranı Kerimin gönderilmesiyle diğer bütün kitap ve sahifelerin hükmü kalkmıştır.

İslam’ın kelime anlamı, barıştır. Ayrıca İslam,
Allah’a teslim olmak, ona boyun eğmek, ondan
gelenleri diliyle ikrar edip kalbiyle tasdik etmek
gibi anlamlara da gelir. İslam, inanmanın da ötesinde
barış ve güvenliği beraberinde getiren bir
dindir.
Bütün benliğiyle Allah’a teslim olmuş kişi, İslam’ın getirdiği barışa girmiş olur. Allah’a teslim olmuş olan insanlardan oluşan bir toplum da barış toplumudur. Bu bağlamda her Müslüman iyiyi eylem hâline getiren ve her türlü kötülükten kaçınan barışsever bir kimsedir.
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın İslam adını verdiği bu son din, Hz. Muhammed’le getirdiği hükümler bakımından tamamlanmıştır ve kıyamet gününe kadar geçerliliğini koruyacaktır. İslam dininin temel özellikleri vardır. Bu özellikler iyi bilinirse İslam’ın insanlığa getirdiği değerler daha doğru anlaşılacaktır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..