Karınca Öldürmek Günah mıdır?

Karınca ezmek veya öldürmek caiz midir?Karınca öldürmek günah mıdır?

İslam dini zararsız olan hiç bir hayvanın öldürülmesine izin vermemiştir.Ancak muzır olan yani insanlara zarar veren hayvanların öldürülmesine ruhsat verilmiştir.Karınca da zararsız olduğu müddetçe öldürülmesi caiz değildir.
Ebu't-Tâhir ile Harmele b. Yahya rivayet ettiler. (Dediler ki) : Bize İbni Vehb haber verdi. (Dedi ki) : Bana Yûnus, İbni Şihab'dan, o da Saîd b. Museyyeb ile Ebû Seleme b. Abdirrahman'-dan, onlar da Ebû Hurayra'dan, o da Rasûlullah (s.a.v.) den naklen haber verdi ki :
Peygamberlerden birini bir karınca ısırmış da emir vererek karınca yuvasını yaktırmış. Bunun üzerine Allah ona : Seni bir karınca ısırdı diye ummetlerden tesbihde bulunan bir ümmeti helak mı ettin? diye vahy buyurmuş.

149- (...) Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Muğîre yâni İbni Ahdirrahman El-Hızâmî Ebu'z-Zînad'dan, o da A'rac'dan, o da Ebû Hurayra'den naklen rivayet etti ki: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlar :
«Peygamberlerden biri bir ağacın altına indi de kendisini bîr karınca ısırdı. O da eşyasını emrederek ağacın altından çıkarttı. Sonra emir verdi ve karınca yuvası yakıldı. Bunun üzerine Allah ona bir tek karınca yaksaydın ya! diye vahy buyurdu.»
150- (...) Bize Muhammed b. Kâfi' de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Abdurrazzek rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer, Hemmam b. Muneb-bih'den naklen haber verdi. Hemmam: Ebû Hurayra'nın Rasulullah (s.a.v.)'den bize rivayet ettikleri şunlardır diyerek bir takım hadîsler zikretmiştir. Onlardan biri de şudur :Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş:
«Peygamberlerden biri bir ağacın altında indi de kendisini bir karınca ısırdı. O da eşyasını emrederek ağacın altından çıkarttı. Ve emir vererek karınca yuvası ateşte yakıİdı. Bunun üzerine Allah ona : Bir tek karınca yaksaydın ya! diye vahy buyurdu.»

Bu hadîsi Buhârî «Kitâbu'l-Cihad»'da; Ebû Dâvud «Edeb» bahsinde; Nesâî ile İbni Mâce «Kitâbu's-Sayd»'da muhtelif râvilerden tahric etmişlerdir.

Karıncaları yakan peygamberin Musa (Aleyhisselâm) olduğu söylenir.

Ulemânın beyânına göre bu hadîs o peygamberin şeriatında karınca öldürmenin caiz olduğuna ve yakmak suretiyle öldürmenin de meşru' bulunduğuna hamledilmiştir. Çünkü Cenâb-ı Hak o peygamberi öldürmek veya yakmak işini neden yaptı diye muaheze etmemiş, bir karıncadan fazlasını yaktığı için mes'ul tutmuştur.
«Bir tek karınca yaksaydın ya!» cümlesinden murad yalnız seni ısıran karıncayı yaksaydın ya! Cinayeti işleyen oydu. diğerlerinin kabahati yoktu, demektir.
Bizim şeriatımızda diri diriye bir hayvanı yakmak caiz değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)
«Ateşle Allah'dan başka kimse azâb edemez.» buyurmuştur. Bu hadis meşhurdur. Karıncayı yakmadan öldürmek de caiz değildir.
İbni Abbâs (R. anh) 'dan rivayet olunan bir hadîste :
«Peygamber (s.a.v.) dört hayvanın öldürülmesini yasak etti. Bunlar : Karınca, arı, hudhud ve göçgen kuşudur.» denilmiştir. Mezkûr hadîsi Ebû Dâvud, Buhârî 'nin şartı üzere sahîh bir isnadla rivayet etmiştir.
Hadîs-i Şerif karıncanın ve bütün hayvanların tesbih ettiğine delildir, îbni Tin: «Bu da karıncayı yakmak caiz değildir diyenlere delildir.» diyor. İbnu Habib karınca yakmayı caiz görmüştür. Karınca ve diğer canlıları yakmak ancak zaruret icab ettiği takdirde caiz olabilir. Bugün birçok yerlerde tarlalardaki anızın yakılması dinen düşünülecek bir mes'eledir. Zira yanan anızla birlikte milyonlarca karınca ve-sâir haşerâtın da telef olduğunda şubhe yoktur. İşittiğimize göre bundan elde edilen raide cuz'i bir gübre yerini tutması imiş. Binâenaleyh zaruret derecesini bulmayan bu işe dinen cevaz verilemez.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..